Elke loge is een zelfstandige vereniging

Elke loge is een zelfstandige vereniging, opgenomen in het Nederlandse verenigingsleven volgens de regels van de wet. De logegebouwen zijn over het algemeen ook gewoon te vinden in het telefoonboek. Een vrijmetselaarsloge mag dan de erfgename van de ambachtelijke loges in de middeleeuwen zijn, maar naar Nederlands recht is het een normale vereniging, met bestuur, goedgekeurde statuten, een reglement, contributie-verplichting etc. Er is dus allerminst sprake van een soort geheim genootschap zoals de propaganda van totalitaire krachten op verschillende momenten in de nog recente historie heeft willen doen voorkomen. Tijdens het nazibewind werden beschuldigingen aan het adres van de vrijmetselarij gericht en onwaardige lectuur verspreid om de vrijmetselarij in een kwaad daglicht te stellen.
Een dictatuur verdraagt geen meningsvorming, laat staan een vrije meningsuiting, die de vrijmetselarij voorstaat. Derhalve werd de vrijmetselarij verboden en werden de bezittingen van de loges geconfisceerd.

Het lidmaatschap van de Orde staat open voor mannen van 21 jaar en ouder. In bijzondere gevallen kan van deze minimum leeftijd worden afgeweken. Men kan alleen als lid tot de Orde toetreden door lid van een Loge te worden.

In feite kan iedere man als lid toetreden die zich met de doelstellingen, neergelegd in de beginselverklaring en de statuten, kan verenigen. Hij moet dan natuurlijk ook instemmen met de door de vrijmetselaars toepaste methode van symbolen en ritualen. Verder wordt van hem verlangd, dat hij een”vrij man is van goede naam”, dat wil zeggen: hij moet bekend zijn als een eerlijk en betrouwbare man,die blijk geeft van een tolerante levenshouding. Iedere vrijmetselaar is gerechtigd om, indien hij dit wenst, de Orde te dekken, d.w.z. zijn lidmaatschap te beëindigen.

Reguliere en irreguliere afdeling

Er bestaan twee soorten afdelingen. De reguliere (of Angelsaksische) en de irreguliere  (of Latijnse, continentale of liberale). Bij de eerste moet men geloven in een persoonlijke God, de Opperbouwmeester des Heelals en dat mag de christelijke God zijn, of de Joodse, of eender welke God, de Natuur, de Bron, het Allesomvattende etc.

Bij de irreguliere kan men toetreden als men atheïst is, hier is geloven in een God niet nodig. Er zijn tussen de twee nog meer verschillen.

Speelt God een grote rol in de vrijmetselarij ? Als men spreekt over God, dan spreekt de vrijmetselaar over de Opperbouwmeester des Heelals, wat nog eens wijst op de nietigheid van de mens. Men gebruikt symbolen en legendes die vooral verwijzen naar het Oude Testament bijvoorbeeld de tempel is de Tempel van Salomo. Het licht is een verwijzing naar de schepping door God van het licht. De loges worden ook soms “Sint Janloges” genoemd naar de patroonheiligen van de vrijmetselaars nl. Johannes de Doper en  Johannes de Evangelist. Ook de jaartelling is gebaseerd op de vaststelling, die bisschop James Ussher deed in de 17e eeuw. Hij berekende, dat God de wereld schiep op 22 of 23 oktober 4004 voor Christus. De vrijmetselaars hebben dit afgerond en hun kalender vermeld vandaag anno (2015) als jaartal 6015.

Er wordt met betrekking tot het lidmaatschap veel waarde gehecht aan het eigen initiatief: Een belangstellende dient zichzelf aan te melden. Om lid te kunnen worden moet men op eigen verzoek formeel worden voorgesteld door twee meestervrijmetselaren.

Kent men in eigen kring niemand die lid is van een loge, dan kan men zich richten tot het bestuur of het secretariaat van de loge, dat dan twee leden zal aanwijzen om een gesprek met de kandidaat te voeren. E-mailadressen van de Loge La Concordestaan staan op de contactpagina deze vermeld.Al is het op papier eenvoudig om lid te worden, het feit dat men zichzelf dient aan te melden blijkt velen uit een soort schroom te doen aarzelen om de stap naar het lidmaatschap te zetten. Die schroom is echter volkomen onterecht, zoals zoveel vrijmetselaren hebben  ervaren, nadat zij zich toch hadden aangemeld.

Procedure van aanname

Zoals al gezegd: er wordt grote waarde aan gehecht, dat een kandidaat voor het lidmaatschap zichzelf aanmeldt. Hij is immers “zelfstandig op zoek naar waarheid”.

Meestal geschiedt de aanmelding na bestudering van beschikbare literatuuren een gesprek met twee meester vrijmetselaren van de Loge, waarvan de kandidaat lid wenst te worden.

Na dit gesprek moet er een aanmeldingsformulier worden ingevuld en is er een ontmoeting met de voorzitter van de loge, de Voorzittend Meester.
Deze geeft zijn bevindingen door aan de zogenaamde Commissie van Onderzoek. Deze Commissie is ingesteld in het belang van de kandidaat maar ook in het belang van de Loge.

Zij dient te onderzoeken of de kandidaat zich in de loge thuis zal voelen en ook of de leden van de loge de kandidaat zullen accepteren als nieuwe broeder.

Aangezien de kandidatuur wordt bekend gemaakt in iedere Loge in Nederland maar ook in de loges buiten Nederland, die onder het gezag van de Orde vallen, zoals bv. de loge in de Antillen, Suriname e.d, kan de procedure soms wel enige maanden in beslag nemen.

Dat is zeker het geval wanneer de zomervakantie in die periode valt.
De Commissie van Onderzoek doet verslag van het gesprek met de kandidaat in een meestervergadering van de loge. Daarop wordt gestemd over de kandidatuur. Deze Commissie is beslist geen ballotagecommissie doch zij toetst of de kandidaat binnen de sfeer en werkwijze van loge past.

Belangrijk is de kandidaat voortijdig te informeren om welke dag in de week en hoe vaak per maand de loge bijeenkomt. Er wordt van de toekomstige vrijmetselaar verwacht, dat zoveel mogelijk de bijeenkomsten bezoekt.

Als de logebijeenkomst op een bepaalde dag valt, welke bezwaarlijk is voor de kandidaat, kan vóór de aanname worden overwogen om lid te worden van een loge waarvan de dag van samenkomst hem beter zal passen.

De Loge La Concordekomt bijeen tweemaal per maand op de tweede en vierde dinsdag van de maand met uitzondering van de op dinsdag vallende officiële feestdagen.
Het zomerreces loopt van ongeveer 25 juni tm 20 september.

Kosten

De financiële bijdrage ter instandhouding van de loge en de Orde ligt per 01-01-2017 op  € 325,00 per jaar en is in het kader van ANBI fiscaal aftrekbaar.  In individuele gevallen en in overleg kan er uit een voor dit doel ingericht steunfonds worden bijgesprongen; de minimale bijdrage is in dit geval € 190,00.

Er geldt tevens een eenmalig toelatingsgeld (zgn. entreegeld) van € 120,00. Hiervan worden enkele benodigdheden bekostigd, die de vrijmetselaar na zijn inwijding nodig zal hebben.

Kleding

In de Loge La Concorde wordt er prijs op gesteld, dat er bij officiële gelegenheden zoals  de inwijding ed., een smoking wordt gedragen. Indien dit bezwaarlijk is, kan ook worden volstaan met een zwart, donkergrijs of donkerblauw kostuum.

 

Ook een keer kennis maken met de Vrijmetselarij?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op

Contact opnemen